Voorwaarden


Algemene voorwaarden GoBoat Juli 2015

De algemene voorwaarden van GoBoat zijn van toepassing op het gebruik van de website www.GoBoat.nl en daaruit volgende diensten & handelingen. Indien gesproken over “de (web)site, wij, GoBoat of GoBoat.nl wordt www.GoBoat.nl en juridische entiteit Wild Blue Media bedoeld. Door registratie op www.GoBoat.nl en gebruik te maken van de website ga je akkoord met meest recente versie van de GoBoat algemene voorwaarden, zoals heden gepubliceerd op de website www. GoBoat.nl.. Deze voorwaarden zijn aan wijzigingen onderhevig en deze zullen via de website kenbaar worden gemaakt. GoBoat behoudt het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigingen zonder dit van te voren kenbaar te maken. GoBoat verklaart uitdrukkelijk slechts een platform tussen verhuurders en huurders te zijn en is geen aanbieder van vaarreizen en verhuurt zelf geen boten. Huurder en verhuurder gaan met elkaar, uitdrukkelijk zonder tussenkomst van GoBoat, een huurcontract aan. GoBoat is geen partij in de door het gebruik van het platform van GoBoat ontstane huurovereenkomst. Neem de algemene voorwaarden van GoBoat aandachtig door zodat je weet welke rechten en plichten je hebt.

Index

 1. Definities
 2. Gebruik website
  • 2.1 Informatie op www.GoBoat.nl
  • 2.2 Gebruik (persoons) gegevens op www.GoBoat.nl
  • 2.3 Links naar websites van derden
 3. Aansprakelijkheid & Rechten GoBoat
  • 3.1 Het GoBoat platform
  • 3.2 Aansprakelijkheid GoBoat
  • 3.3 Vrijwaring door huurders en verhuurders
  • 3.4 Intellectuele eigendomsrechten GoBoat.nl
  • 3.5 Rechten GoBoat
   • 3.5.1 Beëindiging van de registratie
   • 3.5.2 Overige rechten
  • 3.6 Overig
 4. Verhuurder
  • 4.1 Verhuurder registratie & account
  • 4.2 Verhuurder transactie voorwaarden
  • 4.3 verhuurder aansprakelijkheid
 5. Huurder
  • 5.1 Huurder registratie & account
  • 5.2 Huurder transactie voorwaarden
  • 5.3 Huurder aansprakelijkheid
  • 5.4 Gedragsregels voor huurder
 6. Overige bepaling verhuurder en huurder
 7. Overige verantwoordelijkheden huurder en verhuurder
 8. De huurovereenkomst
  • 8.1 Totstandkoming huurovereenkomst
  • 8.2 Verplichtingen uit de huurovereenkomst
  • 8.3 De beëindiging van de huurovereenkomst
 9. Overige zaken
  • 9.1 Tarieven
  • 9.2 Toepasselijk recht

1.0 Definities

“Website”/”site”/”platform”: de website www.GoBoat.nl en de aangeboden inhoud, mogelijkheden en diensten.

“Boot registratie procedure”: de procedure die door vaartuig verhuurders wordt doorlopen om hun vaartuig te registeren bij GoBoat op de website.

“Account registratie”: de procedure die huurders gebruiken om hun GoBoat registratie op de website aan te maken.

“Boeking”: een volledige overeenkomst tussen een huurder en een verhuurder volgens de boekingsprocedure waarbij de huurder een vaartuig huurt van de verhuurder gedurende een afgesproken periode tegen betaling van een gebruiksvergoeding overeenkomstig deze voorwaarden.

“Boekingsverzoek”: het verzoek van een huurder aan verhuurder om een huurovereenkomst tot stand laten komen.

“Boekingsprocedure”: de procedure voor het maken van een boeking zoals beschreven op de website.

“Boekingsperiode/Huurperiode”: de volledige boekingsperiode zoals toegestaan op grond van de boeking en met inachtneming van deze voorwaarden.

“Gebruiker”: de persoon die een profiel heeft aangemaakt op GoBoat.nl

“Huurder”: geregistreerde persoon die van tijd tot tijd een vaartuig gebruikt van een verhuurder met inachtneming van deze voorwaarden.

“Verhuurder”: geregistreerde natuurlijke persoon die zijn vaartuig heeft geregistreerd voor gebruik bij GoBoat met inachtneming van deze voorwaarden: Ook wel “eigenaar” genoemd.

“Huurprijs”: de overeengekomen prijs voor het gebruik van het vaartuig gedurende de Boekingsperiode overeenkomstig de boekingsprocedure.

“Verhuurprijs”: de vergoeding die verhuurder van het vaartuig ontvangt voor het gebruik van het vaartuig gedurende de boekingsperiode overeenkomstig de boekingsprocedure.

“verhuur”: verhuur vindt plaats tussen de eigenaar van het vaartuig (ook wel de verhuurder) en huurder

“GoBoat commissie”: GoBoat vraagt geen percentage van de huursom, maar een jaarlijkse bijdrage voor het gebruik van het platform en haar faciliteiten.

“Mijn profiel”: het profiel van een huurder of verhuurder op de GoBoat website.

“Huurovereenkomst”: de overeenkomst die tot stand komt tussen huurder en verhuurder voor de huur van het vaartuig, welke als voorbeeld is te downloaden op het platform www.GoBoat.nl.

“Betaling”: de mogelijkheid van betaling door huurder van het verschuldigde totaalbedrag via de iDeal faciliteit op het platform www.GoBoat.nl.

“Hij/Zij”: Indien hij of zij gebruikt wordt betekend dit hij en zij.

“Reviews”: De wederzijdse beoordeling van huurder en verhuurder na een transactie.

“Vaartuig”: Het object op welke de verhuurovereenkomst van toepassing is.

“Algemene Voorwaarden / Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden.

“GoBoat”: een handelsnaam van Wildschut Verzekeringen.

2.0 Gebruik website 2.1 Informatie op www.GoBoat.nl

Op de website van GoBoat.nl word jou als internetgebruiker de mogelijkheid geboden om boekingen te doen voor het huren en het verhuren van boten binnen Nederland. GoBoat.nl is hierbij het faciliterende online platform. En vraagt hiervoor een jaarlijkse bijdrage te berekenen vanaf het moment van inschrijving van de boot. De hoogte van de bijdrage zal jaarlijks 365 dagen na het aangaan van het lidmaatschap worden vastgesteld, waarna een nieuwe periode van 365 dagen ingaat. Na het vaststellen van de nieuwe bijdrage heb je 30 dagen de tijd om hier niet mee akkoord te gaan. GoBoat.nl kan niet garanderen dat de informatie op onze website volledig en nauwkeurig is. Uiteraard doen wij ons best om fouten te voorkomen. GoBoat.nl kan eenzijdig fouten corrigeren en alle gegevens op onze website kunnen zonder vooraankondiging op ieder moment gewijzigd worden.

2.1 Gebruik (persoons)gegevens op www.GoBoat.nl

Voor meer details over het gebruik van jouw (persoons)gegevens zie onze privacy statement. Door gebruik van de GoBoat website ga je akkoord met deze algemene voorwaarden en ga je automatisch akkoord met het privacy & cookie beleid.

2.2 Links naar websites van derden

Op GoBoat.nl vind je mogelijk links naar website van derden. Op deze websites van derden zijn andere algemene voorwaarden van toepassing die buiten de invloed van GoBoat.nl liggen. GoBoat.nl is niet verantwoordelijk voor deze websites van derden en wat zij met jouw gegevens doen.

3 Aansprakelijkheid & rechten GoBoat 3.1 Het GoBoat Platform

Je erkent en aanvaardt dat GoBoat alleen een Platform biedt waarop je met andere gebruikers in contact kan komen met het doel om tot een huurovereenkomst te komen. GoBoat faciliteert daarbij, maar heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de informatie die door jou of andere gebruikers met behulp van het platform wordt uitgewisseld en de vaartuigen die via het Platform ter beschikking worden gesteld. GoBoat is dan ook geen partij bij de huurovereenkomst en kan daarvoor ook geen enkele aansprakelijkheid accepteren. Je aanvaardt dat de dienst alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals je die aantreft op het Platform op het moment van gebruik. GoBoat sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de dienst en de informatie die daarop wordt aangeboden, tenzij anders bepaald in deze algemene Voorwaarden. GoBoat is altijd gerechtigd het platform of de dienst te wijzigen, aan te passen en/of af te sluiten zonder schadeplichtig te worden jegens jou. Indien je je niet kunt vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen is de enige remedie om de Dienst niet meer te gebruiken en je Profiel te verwijderen. GoBoat is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee jegens jou schadeplichtig te worden, de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het Platform.

3.2 Aansprakelijkheid GoBoat

GoBoat heeft het recht om nakoming van deze voorwaarden (en van specifieke bepalingen van elke boeking) te eisen indien huurder of verhuurder deze voorwaarden niet naleven. GoBoat zal de website onderhouden en laten werken, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden als de website (of een deel daarvan) niet beschikbaar is gedurende enige tijd. GoBoat staat er niet voor in dat de website te allen tijde zonder fouten of onderbrekingen opereert of dat de diensten van GoBoat zonder fouten of onderbrekingen worden geleverd. De Website is geleverd op een “as is” en “as-available” basis. GoBoat aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijk voor het niet functioneren van applicaties of functionaliteiten. GoBoat garandeert geen concrete resultaten. GoBoat aanvaardt geen aansprakelijkheid indien zij niet telefonisch bereikbaar is gedurende enige tijd. GoBoat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid van welke informatie of gegevens dan ook die wij van derden hebben ontvangen, daarbij inbegrepen de uitkomsten van verificaties van huurders, verhuurders en vaartuigen en de reviews geschreven door de gebruikers van het platform. GoBoat controleert niet de juistheid, volledigheid en juridische grondslag van de registratie van gebruikers en de content die zij plaatsen op het platform. Huurder en Verhuurder kunnen GoBoat niet aansprakelijk stellen voor de schades voortvloeiend uit het verlies, diefstal en/ of achterlaten in het vaartuig van zijn persoonlijke bezittingen. GoBoat aanvaardt geen aansprakelijkheid en kan geen verantwoordelijk nemen voor:

 • (A) informatie of gegevens die door huurder of verhuurder op de website zijn geplaatst
 • (B) schade aan goederen of schade of verlies van een vaartuig
 • (C) dood of letsel
 • (D) boetes, kosten van overtredingen
 • (E) schade of verlies van eigendommen achtergelaten in een vaartuig
 • (F) kosten voor brandstof
 • (G) het annuleren van een boeking of het verwijderen van een profiel, vaartuig of andere zaken van de website met inachtneming van deze voorwaarden
 • (H) de status van een vaartuig
 • (I) diefstal of defect van het vaartuig
 • (J) de gevolgen van annulering of niet-naleving van een boeking
 • (K) enige incidentele uitgaven
 • (L) Misbruik van het platform door andere gebruikers
 • (M) Het niet nakomen van deze algemene voorwaarden door een andere gebruiker
Naast de bepalingen in deze algemene voorwaarden kan GoBoat niet aansprakelijk worden gesteld door huurder of verhuurder voor onzorgvuldigheid, nalatigheid, onjuistheid of anderszins ten gevolge van:
 • (A) door huurder of verhuurder geleden indirecte of gevolgschade
 • (B) afname van winst, goodwill, business mogelijkheden of voorzienbare besparingen geleden door huurder of verhuurder
 • (C) verlies of schade geleden door huurder of verhuurder verband houdend met aanspraken van derden

3.3 Vrijwaring door huurders en verhuurders

Huurders en verhuurders dienen GoBoat te voorzien van de juiste informatie bij registratie op de website (zoals informatie betreffende naam, leeftijd en vaar-ervaring). Deze informatie dient door verhuurder en huurders altijd up-to-date gehouden te worden. Verhuurders en huurders vrijwaren GoBoat voor alle verliezen, schades, aansprakelijkheden en kosten ten gevolge van

 • (A) het in gebreke zijn of niet nakomen van een bepaling van deze voorwaarden (inclusief bepalingen van een boeking en het in gebreke zijn van de betaling van een bedrag)
 • (B) onjuistheid van een gegeven garantie met betrekking tot een vaartuig m.b.t. de criteria voor geschikte vaartuigen en met betrekking tot een huurder ingevolge de criteria voor geschikte huurder
 • (C) een vordering van een derde inhoudende dat de informatie op die op de website is gezet in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van die derde of met een garantie van die derde
 • (D) dood of letsel anders dan het gevolg van opzet of grove schuld zijdens GoBoat.
Indien je via GoBoat je vaartuig uitleent, ben je zelf verantwoordelijk voor de verschuldigde BTW. GoBoat adviseert u een belastingadviseur in te schakelen om de fiscale vraagstukken betreffende de inkomsten ingevolge de deelname aan GoBoat voor uw persoonlijke situatie te beoordelen.

3.4 Intellectuele eigendomsrechten GoBoat.nl

De website van GoBoat bevat intellectuele eigendomsrechten van GoBoat en derde partijen. Denk hier bij aan het design, foto’s en teksten. Om onze belangen te beschermen zijn er de volgende beperkingen voor het gebruik van GoBoat.nl: Het is niet toegestaan (delen) van GoBoat.nl te kopiëren. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot haar website berusten uitsluitend bij GoBoat.nl en/of haar partners. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met haar website en GoBoat.nl in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van GoBoat.nl. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van GoBoat.nl en/of haar partners, behoudt GoBoat.nl zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

3.5 Rechten GoBoat 3.5.1 Beëindiging van de registratie

GoBoat mag zonder opgaaf van reden een bootregistratie weigeren en verwijderen. GoBoat is niet aansprakelijk voor eventuele kosten of het gederfde inkomsten die hier uit ontstaan. GoBoat heeft de mogelijkheid een registratie onmiddellijk te beëindigen zonder aansprakelijk te zijn indien verhuurder of huurder één van de bepalingen van deze voorwaarden niet nakomt. Daarnaast wordt de registratie mogelijk beëindigd wanneer een verhuurder of huurder niet door alle checks heen komt die door GoBoat worden uitgevoerd. GoBoat heeft het recht om een verhuurder of huurder, omwille van de betrouwbaarheid van de community, en op ieder moment in de tijd, te weigeren en deelname volledig uit te sluiten. GoBoat mag de (her-)registratie bij GoBoat van een huurder of verhuurder om welke reden dan ook weigeren. Indien GoBoat de registratie beëindigt, blijft haar recht op de verschuldigde bedragen onder deze voorwaarden in stand. Alle aan GoBoat verschuldigde bedragen ten tijde van de beëindiging van de registratie zijn terstond opeisbaar en betaalbaar. Verhuurders of huurders kunnen op elk gewenst moment hun registratie van de website laten verwijderen door GoBoat.

3.6 Overig

Op deze algemene voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige reden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht. GoBoat zal het ongeldig beding vervangen door een geldig beding waarvan de gevolgen zoveel mogelijk rechtsgeldig overeenkomen met het ongeldig beding. GoBoat mag alle vordering, bevoegdheden, rechten en verplichtingen en acties die verband houden met de algemene voorwaarden overdragen aan derden of verpanden en zal je daar op dat moment van op de hoogte stellen. Je verklaart reeds nu voor alsdan aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde in geval van een zodanige overdracht alle rechten jegens jou zal kunnen uitoefenen. GoBoat is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit het niet nakomen of niet geheel nakomen van enige verplichting uit hoofde van deze voorwaarden ten gevolge van overmacht, inhoudende een omstandigheid welke buiten de macht van GoBoat ligt.

4 Verhuurder

De verhuurder is geregistreerd en kan een transactie tot stand laten komen indien alle benodigde informatie is aangeleverd en aan de volgende voorwaarden is voldaan. De verhuurder is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de voorwaarden en voor de volledigheid en juistheid van de informatie. Hij/zij geeft uitdrukkelijk aan dat door het beschikbaar stellen van zijn/haar boot op GoBoat.nl hij/zij zelf verzekerd is voor de verhuur van zijn/haar boot. Tevens is hij/zij te allen tijde verantwoordelijk voor het voldoen aan de voorwaarden van zijn/haar verzekering. Verhuurders zijn verantwoordelijk voor het feit dat zij aan alle wettelijk eisen voldoen betreffende verhuur en varen. Zowel de verhuurder als de huurder bieden wij de mogelijkheid aan tot het verzekeren van de verhuurperiode/huurperiode. Het staat zowel de huurder als verhuurder vrij gebruik te maken van deze faciliteit die GoBoat aanbiedt. Tenzij de verhuurder uitdrukkelijk aangeeft enkel verzekerd te willen verhuren.

4.1 Verhuurder registratie en account

De verhuurder zal minimaal aan de volgende informatie verzoeken voldoen. De verhuurder is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de voorwaarden en de volledigheid en juistheid van de informatie:

 • (A) Opgeven voornaam en achternaam
 • (B) E-mail verificatie
 • (C) Telefoon nummer verificatie
 • (D) Gebruik van een geldige Nederlandse bankrekening
 • (E) Opgeven geboortedatum
 • (F) Gebruik van een profiel foto

GoBoat adviseert de verhuurder zoveel mogelijk informatie te verschaffen over zijn/haar boot aangezien dit voor beide partijen vertrouwen creëert en dit de kans op reserveringverzoeken verhoogd.

4.2 Verhuurder transactie voorwaarden

De verhuurder kan een transactie tot stand laten komen indien aan alle informatie verzoeken is voldaan en de verhuurder aan de volgende voorwaarden voldoet. De verhuurder is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de voorwaarden en de volledigheid en juistheid van de informatie:

 • (A) De boot is verzekerd voor verhuur. NB De eigenaar is in het bezit van een verzekering die verhuur niet uitsluit.
 • (B) Het object, het vaartuig, is WA-(casco) verzekerd
 • (C) Je bent minimaal 18 jaar oud
 • (D) Je bent in het bezit van een geldig Nederlands identiteitsbewijs
 • (E) Je bent officieel woonachtig in Nederland
 • (F) Het verhuurde object, het vaartuig, voldoet aan alle volgens de wet geldende basis veiligheidseisen
 • (G) Het verhuurde object, het vaartuig, is volledig eigendom van de verhuurder
 • (H) Alle geldende belastingen voor het verhuurde object zijn voldaan
 • (I) Het verhuurde object, het vaartuig, wordt schadevrij verhuurd tenzij uitdrukkelijk aangegeven bij de huurder. In elk geval mag de schade op geen enkele manier de veiligheid en het goed functioneren van het vaartuig in gevaar brengen.

4.3 Verhuurder aansprakelijkheid

Het verhuurde object, het vaartuig, dient te allen tijde van de registratie op de website te voldoen aan de voorwaarden en de verhuurder is verantwoordelijk voor het te allen tijde nakomen van de voorwaarden. Indien hij/zij niet voldoet aan de voorwaarden is hij/zij verplicht de registratie van het platform af te halen. De verhuurder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de boot. Op het moment dat de boot registratie procedure is voltooid, garandeert de verhuurder de huurder dat de boot voldoet en zal voldoen aan de bovengenoemde criteria (met uitzondering van een gebrek dat buiten de macht van de verhuurder valt). De verhuurder garandeert bij acceptatie van de boeking de voortdurende geschiktheid van de boot. Indien blijkt dat een verhuurder een al aanwezige schade op een huurder probeert af te wentelen, zullen de werkelijke kosten van de expertise, schadebehandeling en extra administratieve handelingen, aangifte bij de politie voor (verzekerings)fraude worden verhaald op de verhuurder. Indien de verhuurder zijn/haar boot verhuurd en de verhuurder daarbij ook zelf optreedt als schipper dan is de verhuurder zelf verantwoordelijk voor eventuele schade ontstaan tijdens het varen.

5 Huurder

De huurder is volledig geregistreerd en kan een transactie tot stand laten komen indien alle benodigde informatie is aangeleverd en aan de volgende voorwaarden is voldaan. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de voorwaarden en de volledigheid en juistheid van de informatie. Hij/zij geeft uitdrukkelijk aan dat hij/zij in het bezit is van een aansprakelijkheidsverzekering. Huurders zijn verantwoordelijk voor het feit dat zij aan alle wettelijk eisen voldoen betreffende huur en varen.

5.1 Huurder registratie & account

De huurder zal minimaal aan de volgende informatie verzoeken voldoen:

 • (A) Opgeven voornaam en achternaam
 • (B) E-mail verificatie
 • (C) Telefoon nummer verificatie
 • (D) Facebook verificatie
 • (E) Opgeven geboortedatum
 • (F) Gebruik van een duidelijke profiel foto
GoBoat mag zonder opgaaf van reden een huurder weigeren en verwijderen. GoBoat is niet aansprakelijk voor eventuele kosten of het gederfde inkomsten die hier uit ontstaan. GoBoat adviseert de huurder zoveel mogelijk informatie te verschaffen over zichzelf omdat dit voor beide partijen vertrouwen creëert en dit de kans op acceptatie van reserveringsverzoeken verhoogd.

5.2 Huurder transactie voorwaarden

De huurder kan een transactie tot stand laten komen indien aan alle informatie verzoeken is voldaan en aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • (A) Je bent minimaal 18 jaar oud
 • (B) Je bent in het bezit van een geldig Nederlands identiteitsbewijs
 • (C) Je bent officieel woonachtig in Nederland
 • (D) Je bent, indien nodig voor het type boot, in het bezit van een geldig vaarbewijs. Je bezit dit vaarbewijs reeds minimaal 12 maanden
 • (E) Een huurder kan maximaal één vaartuig huren per periode

5.3 Huurder aansprakelijkheid

Huurders dragen de verantwoordelijkheid met betrekking tot het voldoen aan bovenstaande voorwaarden ten tijde van elke transactie en hun registratie op GoBoat. De huurder is in het bezit is van een aansprakelijkheidsverzekering. GoBoat.nl kan te allen tijde het profiel van een huurder verwijderen indien blijkt dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden. GoBoat.nl is niet aansprakelijk voor eventuele kosten of het gederfde inkomsten die hier uit ontstaan.

5.4 Gedragsregels voor huurder

De huurder is verantwoordelijk voor de boot gedurende de boekingsperiode en voor alle kosten die gerelateerd zijn met de status, locatie en veiligheid van het vaartuig. De volgende bepalingen gelden tijdens de boekingsperiode:

 • (A) de huurder mag het vaartuig niet gebruiken voor racen, testen, iemand te leren varen of voor illegale doeleinden
 • (B) de huurder mag het vaartuig niet weder verhuren
 • (C) het vaartuig mag uitsluitend worden bestuurd door de geregistreerde huurder
 • (D) de huurder zal ervoor zorgdragen dat er niet in het vaartuig wordt gerookt of dieren worden vervoerd tenzij tijdens het boekingsproces anders met de verhuurder is afgesproken
 • (E) de huurder dient zich te houden aan alle vaarreglementen en overige wet en regelgeving
 • (F) de huurder mag niet meer passagiers vervoeren dan het aantal plaatsen, zoals aangegeven door verhuurder, van het vaartuig
 • (G) de huurder dient het vaartuig af te sluiten wanneer deze onbeheerd wordt achtergelaten
 • (H) de huurder dient de juiste brandstof te gebruiken (en indien dit niet gebeurt, zal de huurder aansprakelijk zijn voor alle kosten die het gevolg zijn van het transporteren, schoonmaken, herstel en vervanging van onderdelen)
 • (I) de huurder mag het vaartuig of enig onderdeel daarvan niet verkopen, verhuren, verwijderen, vervangen of proberen welk recht ten aanzien van het vaartuig dan ook aan derden over te dragen
 • (J) de huurder is verantwoordelijk voor elke schade, mechanisch of anderszins, (te bepalen door een onafhankelijke expert) dat direct het gevolg is door misbruik van het vaartuig door de hurende huurder; bijvoorbeeld schade door onbesuisd varen
 • (K) de huurder mag geen gevaarlijke, giftige of ontvlambare zaken in het vaartuig vervoeren
 • (L) de huurder moet expliciete toestemming hebben van de verhuurder om het vaartuig in het buitenland te varen.
 • (M) de huurder mag het vaartuig niet gebruiken indien hij onder invloed is van drank, drugs of andere bedwelmende middelen
 • (N) de huurder verklaart dat het vaartuig zonder schade/gebreken in gebruik is genomen of gezamenlijk met de verhuurder is verklaard dat er al schade aanwezig was. Deze schade wordt duidelijk en in nauw overleg met de verhuurder aangegeven op de daarvoor bedoelde ruimte op de huurovereenkomst
 • (O) de huurder verklaart dat het vaartuig bij einde verhuurperiode het vaartuig zonder schade/gebreken weer heeft ingeleverd. Eventuele nieuwe schades t.o.v. de staat bij de start van de verhuur dienen gezamenlijk met de verhuurder op de huurovereenkomst aangegeven te worden.
 • (P) Huurder moet te alle tijden het vaartuig op tijd inleveren zoals overeengekomen in de huurperiode.
 • (Q) Huurder verplicht zich fysiek te identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs
 • (R) Huurder verplicht zich voorts fysiek te identificeren door middel van geldig vaarbewijs indien dit nodig is voor de besturing van betreffend vaartuig
 • (S) In geval van schade of pech neemt de huurder zo snel mogelijk contact op met de verhuurder en zal de huurder overleggen alvorens tot reparatie over te gaan. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.

6 Overige bepalingen huurder en verhuurder

Huurders mogen elk boekingsverzoek dat niet door een verhuurder is geaccepteerd en/of betaald door de huurder zonder kosten annuleren of wijzigen. Verhuurders mogen elk boekingsverzoek afwijzen voordat zij dit hebben geaccepteerd. Verhuurders dienen altijd te voorkomen dat een huurder bezit neemt van een vaartuig als de verhuurder op redelijke gronden meent dat de huurder:

 • (A) niet voldoet aan de voorwaarden voor een huurder
 • (B) niet ter beschikking stelling is om het vaartuig te besturen
De huurder dient het vaartuig te weigeren als hij op redelijke grond meent dat het vaartuig niet voldoet aan de voorwaarden voor verhuurders. De huurder dient het vaartuig ook te weigeren indien een verhuurder weigert schade (duidelijk omschreven met datum en ondertekend) vast te leggen in de huurovereenkomst. De huurder mag de boeking annuleren als een dergelijke weigering plaatsvindt maar is zelf mede aansprakelijk indien hij/zij dit niet doet. Als een vaartuig eerder wordt teruggebracht, zal de volledige huurprijs verschuldigd blijven. De huurder is verantwoordelijk voor het vaartuig tot de einddatum en eindtijd van de boekingsperiode. Op de einddatum wordt het vaartuig teruggebracht bij de verhuurder (of zoveel eerder als de huurder de sleutels heeft afgegeven aan de verhuurder en de werkelijke eindtijd vermeld is op het overdrachtsformulier dat door beide partijen is ondertekend). Verhuurder en huurder kunnen samen tijdens het boekingsproces, indien nodig, het vaargebied overeenkomen.

7 Overige verantwoordelijkheden huurder en verhuurder

De verhuurder zal er voor zorgen dat het vaartuig wordt afgeleverd conform de voorwaarden voor geschikte vaartuigen. De huurder en verhuurder zullen elkaar ontmoeten op plaats en tijdstip zoals overeengekomen en bepaald in de boekingsprocedure. De huurder is verantwoordelijk voor het vaartuig vanaf het moment dat huurder besluit om het vaartuig te betreden en de huurperiode in te laten gaan. GoBoat is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een vaartuig die aan het begin van de huurperiode in een staat verkeerd die tot onveilige situaties kan leiden. De huurder is volledig aansprakelijk voor de ontstane schade tijdens de huurperiode, tenzij de schade wordt gedekt door de WA-Casco verzekering van de verhuurder. Of door de via GoBoat gearrangeerde verzekeringsfaciliteit. Voor de aanvang van het varen zal de huurder samen met de verhuurder op de huurovereenkomst aangeven wat de schades aan het vaartuig zijn. De huurder zal het vaartuig op afgesproken datum en tijdstip terugbrengen op de afgesproken plek, zoals overeengekomen met de verhuurder van het vaartuig in de boekingsprocedure. De huurder is verantwoordelijk voor het vaartuig totdat deze aan de verhuurder is geretourneerd, onafhankelijk of dat gebeurt aan het eind, tijdens of na afloop van de betreffende boekingsperiode. Het vaartuig (met sleutels en papieren) zal in dezelfde staat worden teruggebracht zoals het in ontvangst is genomen aan het begin van de boekingsperiode. De verhuurder en de huurder dienen op de huurovereenkomst aan te geven hoe vol de tank is. Idealiter wordt het vaartuig met een volle tank door de verhuurder aan de huurder geleverd aan het begin van elke boekingsperiode. Bij retournering dient het vaartuig tot hetzelfde niveau afgetankt te zijn als waarop deze ontvangen werd, tenzij anders overeengekomen tussen huurder en verhuurder. De benodigde kosten om de brandstof op het afgesproken niveau te brengen (bij inlevering van het vaartuig) zijn voor rekening van de huurder, tenzij anders overeengekomen tussen huurder en verhuurder. Als bij aflevering of terugbrengen van het vaartuig verschil van mening bestaat over de hoeveelheid van de brandstof, dient dit tussen huurder en verhuurder zelf opgelost te worden. GoBoat is niet aansprakelijk voor onenigheid die mogelijk ontstaat rond brandstofniveaus. GoBoat adviseert de huurder om de tankbon(nen) altijd te bewaren zodat deze aan verhuurder overgelegd kunnen worden. Verhuurder dient voordat zij het vaartuig aan de huurder ter beschikking stelt te controleren dat hij/zij geen waardevolle eigendommen in het vaartuig achterlaat. Huurder dient voordat zij het vaartuig terugbrengt te controleren dat zij geen eigendommen in het vaartuig achterlaat. Huurder en verhuurder zijn uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de afwikkeling van eventuele schade voortkomend uit de huurperiode.

8 De huurovereenkomst 8.1 Totstandkoming huurovereenkomst

Verhuurder kan te allen tijde zelf kiezen zijn vaartuig aan te bieden voor verhuur en tevens zelf de hoogte van het bedrag aangeven. Indien een huurder interesse heeft in het huren van het vaartuig zal hij een aanvraag voor reservering doen bij de verhuurder voor de aan te geven periode (het boekingsverzoek). De verhuurder ontvangt een bericht van het boekingsverzoek en indien een verhuurder het boekingsverzoek wens te accepteren kan dat via het platform. De huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat de verhuurder het boekingsverzoek accepteert. GoBoat is hier in geen partij. Huurders/gebruikers van de GoBoat website kunnen slechts één vaartuig per boekingsperiode op GoBoat huren.

8.2 Verplichtingen uit de huurovereenkomst

De huurder staat ervoor in dat hij het vaartuig zal gebruiken conform de gedragsregels en algemene voorwaarden zoals ter beschikking gesteld op het platform. De verhuurder is verantwoordelijk voor het verstrekken van het vaartuig zoals overeengekomen en conform de voorwaarden voor verhuur van vaartuigen zoals aangegeven in deze algemene voorwaarden. De verhuurder dient te voorkomen dat de huurder bezit neemt van het vaartuig als de verhuurder op redelijke gronden meent dat de huurder:

 • (A) Niet voldoet aan de voorwaarden
 • (B) Anderszins ongeschikt is het vaartuig te besturen
 • (C) Geen geldig identiteitsbewijs kan tonen
In bovengenoemde gevallen kan de verhuurder de huurovereenkomst kosteloos beëindigen. De huurder dient het vaartuig te weigeren als zij op redelijke gronden meent dat de verhuurder:
 • (A) Niet voldoet aan de voorwaarden
 • (B) Schade niet goed wordt vastgelegd
In bovengenoemde gevallen kan de verhuurder de huurovereenkomst kosteloos beëindigen. Huurder en verhuurder zullen voorafgaand aan de huurperiode een “verhuur- en inname formulier” ondertekenen. Huurder en verhuurder stellen dit gezamenlijk op voor dat zij tot huur overgaan. Huurder is verantwoordelijk voor het terugbrengen van het vaartuig op de afgesproken tijd en plaats. Huurder en verhuurder zullen na afloop van de huurperiode het “verhuur- en inname formulier” ondertekenen waarin verklaard wordt dat de huurder het vaartuig terug brengt zonder schade/gebreken ontstaan tijdens de huurperiode. Eventuele nieuwe schades ten opzichte van de start van de huurperiode dienen gemeld te worden.

8.3 De beëindiging van de huurovereenkomst

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde duur. De oorspronkelijke huurperiode zal gelden tenzij een verlenging tweezijdig overeengekomen wordt. De huurperiode wordt beëindigd door het inleveren van de sleutels op het afgesproken tijdstip en plaats.

9 Overige zaken

9.1 Tarieven

Verhuurders zijn vrij om de verhuurtarieven voor hun vaartuig zelf te bepalen. De verhuurder kan de prijs per dag te allen tijde wijzigen in periodes dat het vaartuig niet verhuurd is. Alvorens een boeking definitief te maken, stemmen huurders ermee in de volgende kosten in één betaling via iDeal te voldoen:

 • (A) de huurvergoeding (bedrag afhankelijk van het gehuurde vaartuig)
 • (B) de eventuele vereiste borgsom
 • (C) de overeengekomen extra kosten zoals verzekeringspremie e.a.
Eventuele additionele kosten zullen achteraf door de verhuurder bij de huurder worden geïnd. Deze eventuele additionele kosten zijn kosten voortkomende uit:
 • (C) boetes, procedurekosten betreffende overtredingen veroorzaakt door de huurder gedurende het gebruik van het vaartuig of ten gevolge van het directe gebruik
 • (D) verlies of schade ten gevolge van het niet nakomen of in gebreke zijn door een huurder van deze voorwaarden
 • (E) met betrekking tot GoBoat, kosten, inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke juridische kosten en verhaal- en proceskosten opgelopen gedurende het verhalen van betalingen die de Huurder verschuldigd is
 • (F) andere heffingen of boetes veroorzaakt door de huurder ten gevolge van het niet nakomen of in gebreke zijn van een bepaling van deze voorwaarden of verband houdend met het gebruik of verhuur van een vaartuig
 • (G) enige som geld dat huurder aan GoBoat schuldig is onder deze Voorwaarden
 • (H) BTW en andere belastingen die geheven worden op de bedragen genoemd in dit artikel.
Door een boekingsverzoek via het GoBoat platform te accepteren, machtigen verhuurders GoBoat de volgende betalingen af te schrijven van het bij GoBoat bekende bankrekeningnummer op het moment dat zij zich voordoen:
 • (A) een verschuldigde betaling met betrekking tot GoBoat zoals kosten, inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke juridische kosten en verhaal- en proceskosten opgelopen gedurende het verhalen van verschuldigde betalingen van de verhuurder
 • (B) een verschuldigde betaling betreffende verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze voorwaarden
 • (C) enige som geld die verhuurder aan GoBoat schuldig is onder deze voorwaarden.
In het geval dat verhuurder of huurder niet kan betalen, met als gevolg dat een schuld ontstaat, dan mogen respectievelijk geen boekingsverzoeken gehonoreerd worden dan wel geen boekingsverzoeken gemaakt worden totdat volledig betaling van de schuld plaats heeft gevonden. GoBoat zal de ontvangen huurbedragen van de gerealiseerde boekingen na aflopen van de huurperiode overmaken aan de verhuurder. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het vaartuig verbonden kosten (bijv. havengelden, de kosten voor brandstof, reiniging en bruggelden) voor rekening van de huurder.

9.2 Toepasselijk recht

Deze website en deze voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.

9.3 Beëindiging bestaan van de website GoBoat

Indien de website GoBoat ophoudt te bestaan dan zullen alle persoonsgegevens verwijderd worden van GoBoat.nl.